Betania

Słowo Boże na 10 lutego 2020

Św. Leon Wielki (? – ok. 461), papież i doktor Kościoła, List do Flawiana 3-4

„A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie”

     Majestat przyoblókł się w pokorę, moc w słabość, wieczność w śmiertelność; dla uwolnienia zaś człowieka od ciążącego na nim długu, natura nietykalna złączyła się z naturą podległą cierpieniu. Sposób zbawienia odpowiadał naszemu położeniu: „jeden i ten sam Pośrednik między Bogiem i ludźmi” (1Tm 2,5); człowiek Jezus Chrystus, mógł umrzeć jako człowiek i nie mógł umrzeć jako Bóg.      Tak więc w pełnej i doskonałej naturze prawdziwego człowieka narodził się prawdziwy Bóg… Przyjął postać sługi bez zmazy grzechu; powiększając to, co ludzkie, nie pomniejszył tego, co Boskie: wyniszczenie bowiem owo, przez które Niewidzialny stał się widzialny, a Stwórca i Pan wszystkich rzeczy chciał być jednym ze śmiertelnych, było okazaniem miłosierdzia, a nie uszczerbkiem dla mocy… W nowym porządku, ponieważ będąc niewidzialnym w swojej naturze, stał się widzialny w naszej; będąc nieogarniony, chciał, aby był objęty rozumem; trwając odwiecznie, zaczął istnieć w czasie; Pan całego stworzenia – przyjął postać sługi (Flp 2,7), ukrywszy niezmierzoność swego majestatu; Bóg, niepodlegający cierpieniu, nie uważał za niegodne, aby stać się człowiekiem poddanym cierpieniom i będąc nieśmiertelnym, poddać się prawom śmierci. Ten bowiem, który jest prawdziwym Bogiem, jest również prawdziwym człowiekiem… Bóg przez to, że „na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo”; człowiek przez to, że „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,1.14).

Podobne wpisy

Słowo Boże na 10 stycznia 2020

Benedykt XVI, Chrześcijański sens «Carpe Diem», 27 stycznia 2013 Dzisiejsza liturgia przedstawia nam połączone ze sobą dwa odrębne fragmenty Ewangelii św. Łukasza. Pierwszy (1, 1-4) to prolog — słowa skierowane do niejakiego «Teofila»; ponieważ imię to w języku greckim znaczy «przyjaciel Boga», możemy w nim widzieć każdego człowieka wierzącego, który otwiera się na Boga i chce poznać

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 4 grudnia.

Słowo Boże na 4 grudnia. Mt 8, 5-11 Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”. Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach

Czytaj dalej »

Słowo Boże na 18 lipca.

Słowo Boże na 18 lipca. Mt 12, 14-21 Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić. Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali.Tak miało się spełnić słowo

Czytaj dalej »

Dodaj swoją intencję modlitewną